فهرست مطالب

 

 

1.    مقدمه

2.    تاریخچه

3.   کارآیی سیاست تحریم اقتصادی

4.   انواع تحریم ها

5.  شرایط موفقیت

6.   تحریم اقتصادی ایران

7.   کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران

8.   چشم انداز قطعنامه شورای امنیت

منابع