کتاب ها

نفرین نفت، تجربه ایران

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

ایران: فرصت ها و چالش های جهانی شدن

کارآیی سیاست تحریم اقتصادی

دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار - تجربه ایران

توسعه اقتصادی و امنیت ملی

 
  • Facebook
  • @hadizamani07
  • hadi-zamani-100a21164

©2020 by Hadi Zamani. Proudly created with Wix.com