تارنمای هادی زمانی

info.hadizamani@gmail.com

 

من دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه لندن هستم و بیش از  سی سال در موسسات بخش خصوصی و دولتی این کشور کار کرده ام و در پروژه های بین المللی متعددی در اروپای غربی، اروپای شرقی، آسیا و آمریکای لاتین مشارکت داشته ام. تجربه کاری من عمدتا برروی پروژه های زیرساختی مانند صنایع آب، برق و حمل و نقل،  در زمینه های تدوین سیستم های مالی برای سرمایه گذاری، تدوین سیستم های نظارتی، ارزیابی پروژه ها و تدوین سیستم ها برای بهبود کارآیی و اصلاحات ساختاری متمرکز بوده است.

در مورد ایران، علاقه من به پژوهش در مورد مباحث اقتصاد سیاسی و الگو های توسعه است. سایت حاضر، پاره ای از کارهایم را که توانسته ام در وقت آزاد، به موازات کار حرفه ای ام انجام دهم در اختیار خوانندگان میگذارد.  امیدوارم این نوشته ها که از تجربه کاری در پروژه هایی که در آنها مشارکت داشته ام بهره میگیرد مفید واقع گردد.         

Political Economy of Iran - Hadi Zamani

کتاب ها

نفرین نفت، تجربه ایران

Naft_edited_edited.jpg
Mavane.jpg

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

Globalisation.jpg

ایران: فرصت ها و چالش های جهانی شدن

ketab-demokrasi.jpg

دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار - تجربه ایران

sanction.jpg
Security.jpg

کارآیی سیاست تحریم اقتصادی

توسعه اقتصادی و امنیت ملی

 Hadi Zamani                            

Political Economy of Iran

اقتصاد سیاسی ایران